f-button

Giới thiệu

f-button là một component dùng để hiển thị button.

Sử dụng

{
  "el": "f-button",
  "attr": {
    "icon-text": "mdi-magnify",
    "label": "Button",
    "action": {
      "FUN": "openWindow",
      "IN": {
        "id": "`windowId",
        "title": "Tiêu đề cửa sổ",
        "width": 800,
        "height": 600,
        "url": "`https://example.com"
      }
    }
  }
}

Các thuộc tính

Vì kế thừa nên các thuộc tính của f-button cũng tương tự như v-btn của Vuetify. Tuy nhiên, f-button có thêm một số thuộc tính sau:

 • label (string): Nội dung của button.

 • icon-text (string): Tên material icon hiển thị trên button. Tham khảo Material Design Icons.

 • action (object): Hành động khi click vào button. Để thực thi một khối lệnh bất kì.

Last updated