Icons

Icon của FUI sử dụng thư viện Material Design Icons.

1. Hiển thị icon

{
  "el": "v-icon",
  "innerHTML": "mdi-account"
}

Icon được viết theo cấu trúc mdi-<tên icon>.

Ví dụ:

 • mdi-account là icon tài khoản.

 • mdi-magnify là icon kính lúp.

Tiền tố mdi là tên viết tắt của Material Design Icons.

Bạn có thể tìm kiếm icon tại đây. Hãy sử dụng các đầu mục bên trái của trang để lọc icon theo chủ đề để có kết quả tìm kiếm tốt nhất.

2. Các trường hợp thường sử dụng icon

Tạo một nút đăng nhập:

{
  "el": "v-btn",
  "attr": {
    "color": "primary",
    "dark": true
  },
  "innerHTML": [
    {
      "el": "v-icon",
      "attr": {
        "left": true
      },
      "innerHTML": "mdi-account"
    },
    {
      "el": "span",
      "innerHTML": "Đăng nhập"
    }
  ]
}

Thêm icon vào một text field:

{
  "el": "v-text-field",
  "attr": {
    "label": "Tìm kiếm",
    "append-icon": "mdi-magnify"
  }
}

Last updated