Gửi, nhận dữ liệu

Gửi, nhận dữ liệu

Để gửi dữ liệu sang một module khác có thể sử dụng query string với cặp key=value theo cấu trúc của ví dụ sau:

https://fui.vn/ex/demo-module?val1=123&val2=abc&...

Như ví dụ trên một biến data tên là val1 mang giá trị 123 và val2 mang giá trị "abc" được khởi tạo có thể sử dụng trong module mà bạn trỏ đến, như ví dụ trên thì module "demo-module" sẽ tự động khởi tạo 2 biến tên là val1 val2 mang giá trị tương ứng.

*Lưu ý: Giá trị nhận trừ query params đều là chuỗi ký tự (string)

Last updated