Bố cục trang

1. Giới thiệu

Bố cục trang (Layout) là một thành phần cấu trúc của một trang FUI dùng để quy định bố cục giao diện của một trang. Bố cục trang được định nghĩa trong một file JSON với cấu trúc như sau:

{
  "controls": [
   {
     "prop": "fluid grid-list-md",
     "rows": [
      {
        "prop": "",
        "cols": [
         {
           "el": "f-com",
           "col": {},
           "attr": {}
         }
        ]
      }
     ]
   },
   {
     "prop": "fluid grid-list-md",
     "rows": [
      {
        "prop": "",
        "cols": [
         {
           "el": "f-com",
           "col": {},
           "attr": {}
         }
        ]
      }
     ]
   }
  ]
}

2. Cấu trúc

Bố cục trang được định nghĩa bởi một mảng các thành phần controls. Mỗi thành phần của controls có cấu trúc như sau:

{
  "prop": "fluid grid-list-md",
  "rows": [
    {
      "prop": "",
      "cols": [
        {
          "el": "f-com",
          "col": {},
          "attr": {}
        }
      ]
    }
  ]
}

Trong đó:

 • prop: là một chuỗi, quy định kiểu bố cục của thành phần. Chứa các class Vuetify để quy định kiểu bố cục.

 • rows: là một mảng các thành phần row. Mỗi thành phần của rows là có cấu trúc như sau:

{
  "prop": "",
  "cols": [
    {
      "el": "f-com",
      "col": {},
      "attr": {}
    }
  ]
}

Trong đó:

 • prop: là một chuỗi, quy định kiểu bố cục của thành phần. Chứa các class Vuetify để quy định kiểu bố cục.

 • cols: là một mảng các thành phần col. Mỗi thành phần của cols là các control được định nghĩa.

Last updated