Thêm mã nguồn

Đôi khi xây dựng module với những tính năng không được tích hợp sẵn thì việc sử dùng thêm mã nguồn hoặc thư viện Javascript là điều cần thiết để xây dựng các tính năng đặc biệt.

Chú giải:

  • Sort: Thứ tự ưu tiên của mã nguồn trong module

  • File Name: Tên file mã nguồn hoặc địa chỉ của mã nguồn.

  • File Type: Phụ thuộc vào File Name, nếu giá trị của File Name là một địa chỉ mã nguồn thì File Type sẽ là link và địa chỉ của mã nguồn sẽ được thêm vào module khi tải trang, nếu chọn File Type là js hoặc css thì một file js hoặc css sẽ được tạo ra để chúng ta có thể viết mã bên trong đó.

Đối với comp-link là những thư viện, script, css đã được tích hợp sẵn trong FUI và được sử dụng bởi các Fast Component (các component có tiền tố là 'f-*', ví dụ: 'f-date', 'f-button', 'f-time',...) nên không cần phải tạo mới.

Last updated