Dự án

Cấu trúc dự án

Một dự án FUI chứa nhiều module (trang) thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong dự án. Các module có thể tương tác dữ liệu và có quan hệ với nhau.

Cấu hình dự án

Để cấu hình dự án, bạn thực hiện các bước sau:

 1. Một cửa sổ mới được mở ra với cấu trúc cấu hình của dự án.

 2. Tuỳ chỉnh các giá trị phù hợp của các thuộc tính theo diễn giải phía dưới.

Cấu hình của project sẽ được áp dụng cho tất cả các module của nó. Ví dụ: thanh danh mục menu, địa chỉ API,.... sẽ được dùng chung với tất cả các module của nó.

Cấu hình của một project được định nghĩa có cấu trúc gồm những thuộc tính sau đây:

{
 "ProjectName": "Tuyển sinh",
 "title": "Chương trình đại sứ",
 "apiDomain": "https://api.fui.vn/",
 "login": "https://login.fui.vn/",
 "menubgcolor": "indigo",
 "menucolor": "yellow--text",
 "logo": "https://fui.vn/images/fastUI_White.png",
 "userInfo": "https://api.fui.vn/acc/UserInfo",
 "menu": [
  {
   "name": "Giới thiệu",
   "url": "/gioi-thieu"
  },
  {
   "name": "Quản lý",
   "submenu": [
    {
     "name": "Danh sách đại sứ",
     "url": "/danhsach-daisu"
    },
    {
     "name": "Danh sách học sinh",
     "url": "/danhsach-hocsinh"
    }
   ]
  }
 ]
}

Diễn giải:

Để ẩn thanh menu "menu": false

Chỉ ẩn menu vẫn hiển thị thanh"menu": []

Trang không cần đăng nhập "login": false

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả

ProjectName

String

Tên mô tả của project.

title

String

Tên tiều đề.

apiDomain

String

Địa chỉ API.

login

String, Boolean

Trang xác thực người dùng của project, sẽ được chuyển đến nếu người dùng chưa xác thực.

menubgcolor

String

Màu của thanh menu.

menucolor

String

Màu chữ của thanh menu.

logo

String

Địa chỉ url của logo hiển thị trên thanh menu.

userInfo

String

API để lấy thông tin người dùng sau khi đã xác thực.

menu

Array, Boolean

Mảng chứa cấu trúc menu của project. Trong đó: - name: Tên hiển thị trên thanh menu. - url: Địa chỉ của menu. - submenu: Chứa những mục con của menu.

Last updated