Mở một cửa sổ

1. Cấu trúc

{
  "FUN": "openWindow",
  "IN": {
    "id": "`windowId",
    "title": "Tiêu đề cửa sổ",
    "width": 800,
    "height": 600,
    "url": "`https://example.com",
    "onclose": {
      "MESS": "Đã đóng cửa sổ"
    }
  }
}

2. Các thuộc tính

id (string): ID của cửa sổ, dùng để phân biệt các cửa sổ với nhau.

title (string): Tiêu đề của cửa sổ.

width (number): Chiều rộng của cửa sổ.

height (number): Chiều cao của cửa sổ.

url (string): Đường dẫn của cửa sổ.

onclose(object): Khối lệnh được chỉ thị thực thi khi đóng cửa sổ.

Last updated