FUI Guide
Search
K

Mở một cửa sổ

1. Cấu trúc

{
"FUN": "openWindow",
"IN": {
"id": "`windowId",
"title": "Tiêu đề cửa sổ",
"width": 800,
"height": 600,
"url": "`https://example.com",
"onclose": {
"MESS": "Đã đóng cửa sổ"
}
}
}

2. Các thuộc tính

id (string): ID của cửa sổ, dùng để phân biệt các cửa sổ với nhau.
title (string): Tiêu đề của cửa sổ.
width (number): Chiều rộng của cửa sổ.
height (number): Chiều cao của cửa sổ.
url (string): Đường dẫn của cửa sổ.
onclose(object): Khối lệnh được chỉ thị thực thi khi đóng cửa sổ.